За нас

МИСИЯ Поддържане на висока степен на ОТГОВОРНОСТ при изпълнение на основната дейност на фирмата: Доставка и сервиз на медицинска техника и инструменти.

ЦЕЛ Удовлетворяване изискванията на нашите клиенти за параметрите и качеството на стоките и услугите, които им предлагаме.

ИСТОРИЯ Фирма РУМЕДИТ е правоприемник на изграждената през периода от 1953г до 1969г. Районна рентгеноелектромедицинска служба – Русе. Началото е назначаването на младия техник Роберт К. Попиц (1933-2016) за поддръжка на рентгените в болницата.

С нарастването на броя на медицинските апарати се увеличава и броя на сервизните специалисти и под ръководството на инж. Александър С. Астарджиев ( 1931-2018) от 1961г до 1969г. службата се изгражда като самостоателна стопанска структура с отделна сграда и бюджет към Министерството на здравеопазването и социалните грижи.

ДНЕС Фирма РУМЕДИТ - Русе е специализирано търговско дружество със 100% частен капитал. Основният предмет е доставка, сервиз и монтаж на медицинска апаратура и търговия с медицински стоки.

Сервизът на медицинската техника се извършва от 7 дипломирани инженери и техници, преминали специализирани курсове по различните видове техника.

Фирмата притежава необходимата измерителна техника и инструменти за извършване на качествен и срочен сервиз, а също така и изискваните от законодателството лицензии.

Главният офис се помещава в собствена масивна сграда с помещения за административен офис, механична работилница, работни места за сервизна работа, склад за резервни части и стоки и се намира в района на Университетска многопрофилна болница за активно лечение гр.Русе.

РУМЕДИТ има филиали в градовете Разград и Силистра, работещи в сгради, също собственост на фирмата, построени в районите на съответните Многопрофилни болници.