Доставка на медицински консумативи и инструменти

РУМЕДИТ ЕООД притежава безсрочно разрешително от ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия. Ние предлагаме широка гама от консумативи, необходими за практиката на общопрактикуващи лекари, лекари специалисти и лекари ветеринари. 

Общи медицински консумативи:

Спринцовки, инжекционни игли, абокати, трипътни кранчета, системи за инфузия, перфузия и трансфузия, контейнери за опасни отпадъци. Шпатули за гърло, тампони за секрет, ръкавици, престилки, бонета, маски, калцуни и чаршафи за еднократна употреба. Уретрални катетри и уринаторни торби, стомашни и назодоуденални сонди. Кислородни маски и маски за инхалатор.

Превързочни материали и санитарни консумативи:

Памук, лигнин, марля, марлени компреси, бинтове, различни видове пластири и превръзки, стерилни постоперативни превръзки, стерилни набори за обработка на рани, стерилни чаршафи с прорез и без прорез, абсорбиращи подложки, чаршафи за еднократна употреба – различни материали и размери. Кислородна вода, дестилирана вода, етилов спирт и спирт за горене.

Дезинфекция и стерилизация:

Дезинфектанти за повърхности и инструменти (концентрати и готови разтвори) и дезинфектанти за ръце. Индикаторни ленти за оценка на стерилизационния процес.

Диагностични уреди и консумативи:

Апарати за измерване на кръвното налягане с осигурен сервиз и резервни части за тях, стетоскопи, глюкомери и диагностични комплекти. Комбинирани тестове за урина. Гел за ултразвукови апарати и ЕКГ измервания, ЕКГ-електроди (вакуум, щипки и еднократни) и електроди за физиотерапия. Хартия за ЕКГ и ЕЕГ (едноканални и многоканални) и хартия за видеопринтери. Кабели за регистрираща техника.

Хирургични инструменти и консумативи:

Медицински инструменти за хирургия, акушеро-гинекология и обща практика. Еднократни скалпели и остриета за скалпели. Хирургични игли и шевен материал.

Гинекологични консумативи:

Еднократни спекулуми, четки и шпатули за цитонамазка, предметни стъкла, тампони за секрет, презервативи за ехографско изследване и тестове за бременност.

Средства за индивидуална защита от йонизиращи лъчения

Лъчезащитни средства за персонал, работещ в среда с източници на йонизиращо лъчение (Престилки с различна степен на лъчезащита, яки, очила, ръкавици и др). Лъчезещитни средства за пациенти (Престилки, яки, средства за защита на репродуктивните органи и др.)